Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

prof. dr hab.n.med. Jerzy Sikora

Członek Zarządu PTMP

profesor Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Telefon: 601 512 612

E-mail: jerzy_sikora@poczta.onet.pl

Autor lub współautor 186 prac pełnotekstowych, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, które uzyskały 40,024 pkt. IF oraz 1148.000 pkt. MN i I.

Programy naukowo – badawcze:

 • 1996–1999r. – realizacja wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego, prowadzonego równolegle w W.Brytanii, Węgrzech, Czechach i w Polsce na zlecenie Kali Chemie i Euro Bio-Pharm (Niemcy) nt. „ Badanie przydatności klinicznej preparatu Presomen Continous w hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie”
 • 1998r. – współtwórca wraz z pracownikami Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu Kardiotokograficznego Systemu Monitorowania i Nadzoru – Przed i Okołoporodowego komercyjnie dostępnego i funkcjonującego w kilkudziesięciu klinikach i oddziałach położniczych w Polsce
 • 2001-2003r. - realizacja grantu finansowanego przez Komitet Badań Naukowych nt. „Ocena przydatności klinicznej i próba ustalenia wartości prognostycznej poszczególnych parametrów zapisu kardiotokograficznego analizowanego cyfrowo w prognozowaniu wewnątrzmacicznego stanu płodu”
 • 2005–2008r. – realizacja grantu finansowanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Wartość predykcyjna wybranych parametrów elektrohisterogramów /EHG/ w przewidywaniu zagrożenia porodem przedwczesnym”
 • 2007–2011r. – realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nt. „Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce – wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe” – kierownik projektu: „Wpływ infekcji narządu moczowo – płciowego kobiet i mężczyzn na prokreację i przebieg ciąży”.
 • 2009r.– 2012r. - realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Wczesne wykrywanie i skuteczne monitorowanie zagrożenia porodem przedwczesnym w oparciu o nowatorską metodę śledzenia rozchodzenia się fali skurczowej poprzez nieinwazyjny pomiar potencjałów czynnościowych ”

Organizacja Kongresów i Konferencji Naukowych:

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej nt. „ Biofizyczne monitorowanie płodu”. Ustroń 1995
 • Członek Komitetu Organizacyjnego (skarbnik) II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Katowice 1998
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Inauguracyjnej Komitetu Doradczego Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce - w województwie śląskim. Katowice, 1999r.
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „ Postępy w diagnostyce i terapii płodu i noworodka”, organizowanej przez Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Szczyrk, 2006r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Katowice 2012 pełniącego stanowisku sekretarza Zarządu Głównego PTG.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i główny moderator Kongresu Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii, Warszawa 2013, 2014, 2015.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i główny moderator Kongresu Liderzy Polskiej Ginekologii, Warszawa 2013r.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i główny moderator VII i VIII Kongresu Akademii po Dyplomie Ginekolog Położnik – lekarzem kobiety, Ossa, 2013, 2014.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i główny moderator IX Kongresu Akademii po Dyplomie Ginekolog Położnik – lekarzem kobiety, Warszawa, 2015.

Członkowstwo Towarzystw Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej:
  • 2004–2008r. - przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP
  • 2009 - nadal członek Zarządu Głównego PTMP
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne:
  • 2004 - 2009r. - członek Zarządu Oddziału Śląskiego PTG
  • 2009r. – 2012r. - sekretarz Zarządu Głównego PTG
  • od 2004r. – nadal członek Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTG
  • od 2007r. – nadal członek Zarządu Sekcji Endokrynologii i Menopauzy PTG
  • od 2011. – członek Sekcji Zakażeń PTG
 • Inne Towarzystwa Naukowe:
  • Od 2010r. – nadal -członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy
  • 2007r. – nadal- Polskie Towarzystwo Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej
  • 2007r. – nadal Niemiecko-Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Członkowstwo Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych:

 • Neuroendocrinology Letters IF - 1.443 (Sweden)
 • Ginekologia Polska IF – 0,367 (Polska)
 • Kliniczna Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia (Polska)
 • Ginekologia i Położnictwo – Medical Project (Polska)

Redakcje czasopism naukowych:

 • Redaktor naczelny Ginekologii po Dyplomie Contemporary OB/GYN

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 • List gratulacyjny Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za promowanie osiągnięć polskiej nauki i techniki za granicą (1998 r.)
 • Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1999 r.) - za współuczestniczenie w tworzeniu Scentralizowanego Systemu Monitorowania i Nadzoru Płodu „ MONAKO”
 • List gratulacyjny Premiera Rzeczpospolitej Polskiej (2000 r.), za wyróżnienie Systemu „ MONAKO” złotym medalem na Światowych Targach Wynalazków i Innowacji, Casablanca 1999.
 • Złoty medal (jako jednego z członków zespołu) 52nd Word Exhibition of Innovation, Research and New Technology, EUREKA, Bruksela 2003, za stworzenie Systemu Pośredniej Elektrokardiografii Płodowej KOMPOREL.