Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Skarbnik PTMP

Adiunkt II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Telefon: 507097063

E-mail: ewamariar@wp.pl

Zainteresowania naukowe w dziedzinie perinatologii:

  1. Zależności między zmianami w wydzielaniu hormonów, profilem lipidowym i innymi parametrami biochemicznymi w różnych patologiach ciąży - cykle badań dotyczących patofizjologii ciąży w takich powikłaniach, jak zagrażający poród przedwczesny, cholestaza ciężarnych, ciąża u kobiet po transplantacji nerek oraz ciąża u kobiet z nadciśnieniem. Wyniki tych prac przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o możliwych mechanizmach patofizjologicznych występowania powikłań ciąży, co prowadzić może do zmniejszenia ryzyka dla matki i płodu.
  2. Wpływ zmian w metabolizmie lipidów u kobiety ciężarnej na dziecko - badania nad wpływem okołoporodowych zmian masy ciała kobiety i towarzyszących im zmian w metabolizmie lipidów na masę ciała i BMI potomka. Badania odległego wpływu zmienionego w ciąży metabolizmu lipidów na potomka przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o patomechanizmach programowania dziecka w okresie prenatalnym i możliwej interwencji w czynniki modyfikowalne.
  3. Zakażenia dróg rodnych, w szczególności u kobiet ciężarnych - badania nad występowaniem zakażeń w obrębie dróg rodnych w czasie ciąży i ich znaczeniem dla matki i noworodka. Wykazały one, że obecność wyłącznie grzybów w wymazach z kanału szyjki nie wpływała niekorzystnie na przebieg porodu i połogu oraz stan noworodka, natomiast współistnienie grzybów i bakterii zwiększało ryzyko zakażenia okołoporodowego Należy rozważyć wykonywanie wymazów z dróg rodnych kobiet ciężarnych o szerszym spektrum niż tylko w kierunku paciorkowca grupy B związku ze znaczną częstością zakażeń innymi patogenami niż GBS.
  4. Antybiotykoterapia u ciężarnych - badania czynników mogących mieć wpływ na stężenie amoksycyliny w tkankach płodu - przyczyniają się do poszerzenia wiedzy w zakresie farmakodynamiki leków stosowanych w ciąży, co może mieć zastosowanie praktyczne w leczeniu miejscowych infekcji w ciąży.
  5. Optymalna sterydoterapia prenatalna w zagrożeniu porodem przedwczesnym - badania nad wpływem zredukowanej pojedynczej dawki steroidu zmniejszającej towarzyszące terapii objawy uboczne u matki, gdyż nie ma wystarczających danych określających optymalną pojedynczą dawkę i odstęp między dawkami, optymalny odstęp czasu w przypadku konieczności powtórzenia dawki, wiek ciążowy, do którego podanie steroidów jest korzystne oraz odległy wpływ steroidów podanych prenatalnie na dziecko.
  6. Poród po cięciu cesarskim - poród drogami natury prawidłowo prowadzony jest bezpieczniejszy dla matki, korzystniejszy dla płodu i wiąże się z mniejszym ryzykiem poważnych powikłań. Obawa przed porodem drogami natury skłania do kwalifikacji do powtórnego zakończenia ciąży drogą cesarskiego cięcia z powodu rozpoznania dysproporcji płodowo-miednicowej, niezależnie od wskazania do poprzedniego cięcia – u 40,2% kobiet, które ponownie urodziły cesarskim cięciem.
  7. Ciąża a rozwój nadwagi - badanie czynników związanych z ciążą a wpływających na wystąpienie otyłości w przyszłości, poszerzenie wiedzy na temat możliwych mechanizmów rozwoju nadwagi - zwróciły uwagę na możliwy udział ciążowych zmian adaptacyjnych w zakresie metabolizmu lipidów w rozwoju nadwagi po przebytej ciąży. Wiedza o czynnikach ryzyka istotnego zwiększenia masy ciała po przebytej ciąży, skłaniają ku opracowaniu odpowiednich, możliwych do wdrożenia, działań profilaktycznych.

Recenzent:Journal of Pediatric Intensive Care

Działalność organizacyjna:

1994-1996członek Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie

2006-2009członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Mazowieckiego Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2006-2009członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

2009-2013sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

2008-2012członek Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2013-2017skarbnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej